چین راه حل های آب چیلر سازنده
شرکت
محصولات
راه حل های آب چیلر
چیلر آب سرد شده با هوا
چیلر آب سرد شده با آب
واحد حمل و نقل هوایی AHU
واحد سیم پیچ FCU
برج خنک کننده
واحد تغلیظ اتاق سرد
تهویه هوا بسته بندی
چیلر آب گلیکول
چیلرهای دمای پایین
چیلر نوع سیل
پمپ حرارتی منبع هوا
قطعات HVACR